Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na internetový obchod www.elfkozmetika.sk , ktorý prevádzkuje spoločnosť Euro Impex LLC., so sídlom 12418 Cedar Lakes Dr., Fairfax, VA 22033.
Upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej pri kúpe tovaru ponúkaného na internetovom obchode www.elfkozmetika.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom statu Virginia, Spojene Staty Americke.


Vymedzenie pojmov

Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom www.elfkozmetika.sk (ďalej len "kúpna zmluva") je zmluva uzatvorená na diaľku, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci na zásielkový predaj tovaru.

Tovarom sa rozumejú veci ponúkané na predaj prostredníctvom internetového obchodu www.elfkozmetika.sk.

Objednávkou sa rozumie elektronický formulár určený na vyplnenie údajov, vyjadrenie súhlasu s OP a prejav vôle kupujúceho uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu.

Postup spracovania objednávky a uzatvorenia kúpnej zmluvy:

 

 • kupujúci si vyberie tovar, vyplní požadované údaje a odošle objednávku
 • internetový obchod automaticky eviduje a potvrdí objednávku, čím sa uzatvára kúpna zmluva
 • predávajúci pošle kupujúcemu tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.alebo s Kurierom GLS
 • kupujúci tovar prevezme a skontroluje, v prípade reklamácie sa obráti na predávajúceho


Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že sa takto rozhodne, si uvedomuje, že predávajúci má právo požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením.

v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť poskytnuté plnenia. V prípade, že kupujúci už prevzal tovar, je povinný vrátiť ho v originálnom, nepoškodenom obale. Ak je tovar poškodený, otvorený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave inom, ako bol zaslaný, má predávajúci právo si takto vzniknutú, preukázanú škodu uhradiť zo sumy, ktorú kupujúci za tovar zaplatil.

Kupujúci je zároveň povinný poskytnúť svoje údaje a číslo účtu, kam je predávajúci povinný vrátiť peniaze neodkladne po tom, ako bol kupujúcim vrátený tovar.

Zodpovednosť za chybu, záruka, reklamácia

Predávajúci poskytuje na tovar záruku do 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný po prevzatí tovar skontrolovať a pokiaľ požiadavkám nevyhovuje, vyreklamovať ho bezodkladne.

Kupujúci berie na vedomie, že predajca nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

V prípade reklamácie je nutné poškodený tovar vyfotografovať a poslať reklamačný e-mail na info@euroimpexllc.com.

Predávajúci sa zaväzuje v prípade opodstatnenej reklamácie vybaviť ju do 30 dní a na vlastné náklady poslať kupujúcemu nový, nepoškodený výrobok rovnakého druhu, s rovnakým výrobným kódom alebo vrátit peniaze za poškodený výrobok. Poškodený tovar je nutné vrátiť predávajúcemu , poštovné si hradi kupujúci.

Odoslané produkty sa dajú vymeniť do 3 dni len v prípade ak ešte neboli otvorené, testované a sú v originálnom nepoškodenom stave. Poštovné obojsmerne platí zákazník.

Dodanie tovaru a platobné podmienky

Predávajúci tovar expeduje najneskor do 72 hodin po obdržaní objednávky a zasiela ho kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo s GLS. Ako poštovné si účtuje jednotne 7,79 eur(bez poistenia), 10,80 eur(s poistenim) a 11,40 eur za GLS. Balné si naša spoločnosť neúčtuje. Slovenská pošta tovar dodá približne za 2-4 pracovné dni. V prípade, že nezastihne príjemcu, v poštovej schránke nechá oznámenie o uložení zásielky na pošte. Doba úschovy je 10 dní.

Chýbajúce produkty z objednávky

Stáva sa sem-tam, že niektoré vami objednané produkty sú vypredané alebo poškodené. Ak ste si objednali viac produktov v tej istej objednávke tak vám pošleme všetky ostatné produkty okrem tých chýbajúcich/poškodených a výšku dobierky opravíme. Ak ste si už objednávku zplatili vopred bankovým prevodom, tak vám peniaze za chýbajuce produkty vrátime na ten istý bankový účet.

Neprevzatie zásielky zákazníkom

V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru plus administratívny poplatok.Ak zákazník zadá chybnú/neplatnú adresu pri objednávke a zásielka bude vrátená, tak vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na úhradu vzniknutej škody na poštovnom a balení. Za neprevzaté/vrátené objednávky účtujeme minimálne 15,- Euro.Ceny

Všetky ceny v internetovom obchode www.elfkozmetika.sk sú konečné a neobsahujú TAX (DPH). Ku konečnej sume si predávajúci účtuje iba poštovné. Predávajúci má právo ceny meniť podľa vlastného uváženia, nie však meniť ceny tovaru po zaslaní objednávky obsiahnutého v tejto objednávke. Naša firma nie je platcom TAX (DPH).

Zákazník pri objednávke potvrdzuje

Ze sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj vyžadované predzmluvné informácie ohľadom prevádzkovateľa internetového obchodu, tovaru, dodacích a platobných podmienok, práva na odstúpenie od zmluvy, záručných podmienok, postupe pri uplatňovaní reklamácií, ochrany osobných údajov a ostatné informácie v súlade zakonmi statu Virginia, Spojene Staty Americke.


Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia od 01.01.2019 do vydania nových OP.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zakonmi statu Virginia, Spojene Staty Americke

 

 

Ochrana osobných údajov

Znenie od 25. mája 2018

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Euro Impex LLC, so sídlom 12418 Cedar Lakes Dr., Fairfax,VA 22033,USA  EIN: 20-2656118

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +1 703 740-0543, písomne na adrese 12418 Cedar Lakes Dr., Fairfax,VA 22033,USA, alebo  e-mailom info@euroimpexllc.com

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +1 703 740-0543, písomne na adrese 12418 Cedar Lakes Dr., Fairfax,VA 22033,USA, alebo  e-mailom info@euroimpexllc.com

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +1 703 740-0543, písomne na adrese 12418 Cedar Lakes Dr., Fairfax,VA 22033,USA, alebo  e-mailom info@euroimpexllc.com